โครงสร้างผู้ถือหุ้นแยกตามประเภท

TOP Shareholder Structure By Type

# of Listed Shares 2,040,027,873 shares
# of Shareholders 49,062 persons
Foreign Investors 14.6%
Foreign Limit 40.0%