ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1) จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(2) 1,001,647,483 49.10%
STATE STREET EUROPE LIMITED 77,229,274 3.79%
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 37,009,554 1.81%
CHASE NOMINEES LIMITED 26,876,949 1.32%
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 23,385,260 1.15%
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 17,491,100 0.86%
สำนักงานประกันสังคม 14,911,500 0.73%
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 14,330,374 0.70%
GIC PRIVATE LIMITED 14,127,400 0.69%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 13,047,152 0.64%
รวม 1,240,056,046 60.79%

หมายเหตุ :

  • (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
  • (2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ / หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 14 คน ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561