ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก (1) จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (2) 1,001,647,483 49.10%
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 73,498,758 3.60%
CHASE NOMINEES LIMITED 61,280,318 3.00%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 38,600,882 1.89%
NORBAX. INC. 31,520,153 1.55%
GIC PRIVATE LIMITED 17,482,100 0.86%
สำนักงานประกันสังคม 16,899,000 0.83%
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 15,341,800 0.75%
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 14,250,300 0.69%
PEOPLE'S BANK OF CHINA 10,968,600 0.54%
รวม 1,281,489,394 62.81%

หมายเหตุ :

  • (1) ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการลงทุน ของผู้ลงทุน โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ ให้สามารถลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนได้โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน
  • (2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของ บริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ มีกรรมการที่เป็นกรรมการ และ / หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 15 คน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560