ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

    2560 2559 2558 2557(1) 2556(1)
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขาย ล้านบาท 337,388 274,739 293,569 390,090 414,575
EBITDA ล้านบาท 36,925 32,675 25,492 2,651 22,337
กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ ล้านบาท 24,856 21,222 12,181 (4,140) 9,316
กำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น บาท/หุ้น 12.18 10.40 5.97 (2.03) 4.57
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 228,108 217,731 192,166 193,607 209,602
หนี้สินรวม ล้านบาท 100,960 106,134 95,157 105,763 113,681
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ล้านบาท 127,148 111,597 97,009 87,844 95,921
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 11.2 9.4 7.4 0.7 5.9
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.8 3.4 5.0 2.7 2.6
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.0 0.1 0.2 0.4 0.3
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 21.7 21.3 13.9 (4.7) 10.2
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม ร้อยละ 11.4 10.5 6.5 (1.9) 5.0
ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน
ราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี บาท/หุ้น 84.23 66.70 53.50 50.40 64.60
มูลค่าตลาดรวม ล้านบาท 211,143 136,070 109,141 102,817 131,786
เงินปันผล บาท/หุ้น 5.25(2) 4.50 2.70 1.16 2.30
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล(3) ร้อยละ 6.2 6.7 5.0 2.3 3.6
มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาท/หุ้น 59.91 52.38 45.28 40.88 44.97

หมายเหตุ :

  • (1) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มีผลทำให้เกิดการปรับปรุงย้อนหลังในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • (2) รวมเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2560 จำนวน 1.50 บาท/หุ้น ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 และคงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวน 3.75 บาท/หุ้น โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  • (3) คำนวณจากราคาปิดของหุ้นเฉลี่ยทั้งปี