หุ้นกู้และอันดับความน่าเชื่อถือ

หุ้นกู้

หุ้นกู้ ระยะเวลา วันที่ออก วันครบกำหนด ดอกเบี้ย ไถ่ถอนหุ้นกู้
Baht 3 ปี 12 มี.ค. 57 12 มี.ค. 60 ร้อยละ 3.41 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
Baht 5 ปี 12 มี.ค. 57 12 มี.ค. 62 ร้อยละ 4.13 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
Baht 7 ปี 12 มี.ค. 57 12 มี.ค. 64 ร้อยละ 4.61 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
Baht 10 ปี 12 มี.ค. 57 12 มี.ค. 67 ร้อยละ 4.84 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
Baht 12 ปี 30 เม.ย. 53 30 เม.ย. 65 ร้อยละ 4.80 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
Baht 5 ปี 23 มี.ค. 55 23 มี.ค. 60 ร้อยละ 3.99 ต่อปี เมื่อครบกำหนด
Baht 15 ปี 23 มี.ค. 55 23 มี.ค. 70 ร้อยละ 5.05 ต่อปี เมื่อครบกำหนด

อันดับความน่าเชื่อถือ

  บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ อันดับบริษัท
Senior Unsecured
Outlook
Baa1
Stable
Corporate Credit Rating
Outlook
BBB
Stable
Senior Unsecured
Short - term
AA-(tha)
F1+(tha)